fortidensjelling    danmarkskonger    skriv dit navn med runer        

Kirken, højene og en del af palisaden ved Smededammen i Jelling

       

   Kort over Danmark

Skriftlige Beretninger

.---------------------------------------------

1
6
2
3
6
7
8
6
6
1
2
3
4

 

 

 

 

.

.

...

 

Manglen på skriftlige beretninger i 900 tallet

På trods af at vi meget tidlig var et sejlende folkefærd, og vikingefolket ikke var hjemmefødninger, så mangler vi i Skandinavien nedskrevne beretninger i jellingkongernes tid.
Udenfor Skandinavien findes et stort antal nedskrevne beretninger. Fra det gamle Grækenland og fra det romerske rige kender vi talrige skriftlige beretninger der er skrevet mere end tusinde år før jellingkongerne.
Fra lande i Vesteuropa dukker der skrevne beretninger op flere hundrede år før Gorm og Haralds tid.

Vikingerne søgte tidlig udenfor landets grænser, og ifølge beretninger er det allerede i 4-500 e.Kr. at de søgte til andre lande i Europa, og gennem arkæologiske fund er der talrige beviser for, at der har fundet en udstrakt handel sted mellem nordboerne og de sydlige lande i Europa.
Nordboerne har således tidlig haft handelsforbindelser med mange forskellige folkeslag der var i besiddelse af en kultur der brugte skriftsprog.

Men på trods af dette forløber der i Skandinavien flere hundrede år, hvor det eneste skriftlige, der er overleveret, er de korte indskrifter på de forskellige runesten.

Dog er det sikkert at der var mere skrift end det vi finder på runestenene.
Der var lettere at riste runerne i træ, og det har man selvfølgelig gjort, men træet er gennem årene gået til.
Ordet bogstav kan muligvis føres tilbage til bøgestav, som det træmateriale, man dengang skrev på.

I Danmark skal vi helt frem til omkring år 1100 før der ligger en regulær skriftlig beretning om forholdene. Den tidligst kendte er den beretning, som den engelske munk Ælnoth, som i Odense skriver om Knud den Hellige (død år 1086).Denne beretning er sandsynligvis skrevet omkring år 1120.

Den første egentlige danmarkshistorie bliver skrevet af Svend Aggesen, der var herremand og havde interesse for historieskrivning. Han stammede fra en kendt stormandsslægt (Thorgunneslægten), og havde været medlem af den kongelige hird, Thinglid. Han havde bl.a. deltaget i kampen mod Venderne om herredømmet over Østersøen og skriver selv, at han har set biskop Absalon ødelægge Jomsborg. Hans danmarkshistorie starter helt tilbage fra sagnkongen Skjold og slutter omkring år 1185.

Der har næppe været mange afskrifter af Svend Aggesens danmarkshistorie, og først efter at Stephan Stephanius i 1642 lader den trykke og udgive, bliver den mere alment kendt.

Kort efter at Svend Aggesen havde skrevet sin danmarkshistorie, begynder Saxo at skrive sin store og omfattende danmarkskrønnike (Gesta Danorum), der er skrevet i perioden umiddelbart efter år 1200.

Fra det øvrige Skandinavien, først og fremmest Island, findes der en lang række nedskrevne beretninger.

Islændingen Snorra Sturlason har skrevet den norske kongekrønike, Heimskringla. Man antager at den er skrevet i årene lige efter 1220, da han var på besøg i Norge.

En anden islandsk beretning, som omhandler Jelling - tiden, er den såkaldte Jomsvikingesaga, der er nedskrevet i tidsrummet mellem år 1200 og 1230.

Adam af Bremen har skrevet sin beretning i årene fra 1072 til 1075, altså mere end 100 år før Saxo skriver sin danmarkskrønnike. Adam har selv rejst rundt i Danmark, hvor han har talt med den daværende danske konge, Svend Estridsen, hvorfra størsteparten af oplysningerne stammer.

Einhard fra Frankrig skriver i sin store Frankiske krønike om Karl den Stores liv og bedrifter. Den er skrevet omkring året 820, og den ligger således før Jelling perioden, men den har interesse, fordi det her for første gang omtales, at Dannevirke bliver bygget.

Tiden omkring Gorms og Haralds regeringstid er beskrevet dels af Widukind fra Corvey, der skriver sin saxer - krønike en gang i slutningen af 900 tallet. Biskop Thietmar fra Merseburg beskriver begivenhederne i Tyskland fra ca. år 900 til år 1018.

En krønike, der i tid er noget senere, er skrevet af Helmold, der var præst i Bosau ved Plön i 1100 tallet. Han er samtidig med Valdemarerne i Danmark, og der findes i hans krønike mange oplysninger om danskernes kamp mod venderne. I Jelling-sammenhæng har Helmolds krønike interesse, fordi han også beretter om Harald Blåtands dåb.

 

 

.

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25