fortidensjelling    danmarkskonger    skriv dit navn med runer        

Kirken, højene og en del af palisaden ved Smededammen i Jelling

       

   Kort over Danmark

Dammen

på Thyras Høj

.---------------------------------------------

1
6
2
3
4
6
7
8
6
6
1
2
3
4

 

 

 

 

.

 

 

 

.

.

 

 

 

 

.

...

 

.

.

Thyras Høj med splitflaget.

Flaget er påtrykt FM,
og betyder
"Fredet Minde".

.

Ole Worm som i 1638 var præst i Jelling skrev en sogneindberetning til kancelliet, hvori han skriver om højene. "Paa den sønder side, nest op til kirchedigen, findis enn megit stor grønn høy, kaldis Gormshøy. På den nøre side findis en anden høy, kaldis Dronning Tyrishøy, paa huilcken der findis offuen paa en stor kilde imod al natturlighed, och er sat paa bonden med smaa stenn".
.
Lavningen eller hullet kaldes her for en kilde. Den er opstået som følge af indbruddet i gravkammeret, hvor opfyldningen af indbrudshullet efterfølgende har sat sig, og der dannede sig en lavning hvor overfladevand fra den store vandrette flade på højen kunne løbe til.

.

Her ses den store flade top
på Thyras Høj hvor dammen
tidligere var at finde.

.

.

I 1704 iværksætter kong Frederik IV en udgravning der berører brøndhullet. Herom skriver præsten i Jelling, Poul Wedel, den 26 november 1755, i præsteembedets "Liber daticus"
Norden ved Kirkegaarden, ligeledes en meget stor høi, hvorudi Dronning Tyre er begravet, og ved samme mærkværdig at ovenpaa Høien er en liden vand, og siges sjelden at blive tør, i forrige Tider berettes den har aldrig bleven tør, men-ved det i Sal. Kong Frederik d. 4des Tid- og efter Hans Befaling, da han ved Jelling lod mynstre Landfolket, blev den nordre Side udgravet, er knap til nogen Bestandighed en rund Distance af 8-10 Al. med Vand udi".
Om den af Frederik IV beordrede gravning, hvis baggrund og formål der ingensteds gives oplysninger om, siges i samme "Liber daticus" i en notits nedskrevet engang i tidsrummet 1750-55 "efter en gammel Mands, Anders Jensens Beretning, såvidt han kan erindre, blev Dronningens Høi udgravet af Jelling Byemænd efter Kongl. Ordre 1704, og da han som Dragon var med i Mynstringen ved Pintze Tider paa Faarup Agre, ellers beretter han samt en gammel Kone her i Byen, at der stedse paa Høien indtil dens Udgravning har været mangfoldige Karudser, den gamle Kone siger og, da Vandet var udløbet blev det proberet i et Hul paa Høien med en Stage af 13 Alens Længde, om der kunne med samme naaes Bund, mens var ingen at finde".
.
.

.

Det Rantzauske stik fra 1591. I toppen af Nordhøjen er der ved D ledsagende tekst: "En helt ned til bunden stensat brønd, fra hvilken de omboende folk daglig henter vand"

.

Det blev Jellingbønderne og ikke arkæologerne der i April 1820 stødte på gravkammeret, da de graver efter vand i brønden på Thyras Høj.
Hvordan det gik til har sognets præst beskrevet, Christian Lunov Ferslev (1769-1831) og han stiler sin redegørelse til den velbyrdige Hr. assessor Hersleb, Bye og Herredsfoged i Vejle.
"Jeg giver mig herved den Frihed at andrage for Deres Velbyrdighed, at de gode Mænd i Jelling By og Sogn af Iver og Nidkjerhed for den gode Sag Søgde i April Måned dette Aar at rense den på Dronning Thyras Høy i Jelling By, noksom bekjendte værende kilde.
Aarsagen hvorfor Disse foretoge sig dette Arbeyde, var denne, at Jelling By så ofte hjemsøges af betydelig Mangel paa Vand, og har i det sidst forløbne Aar, næsten i de tre Parter af Aaret, måttet hente Vandet med Heste og Vogn, som ikke allene falder besværligt og bekosteligt, men og betænkeligt i Tilfælde af opkommende Ildebrand, da Vi af Mangel paa Vand måtte see vore Eiendele opgaae i Røg og Lue, uden at kunne slukke Ilden.

I de 18 Aar, Jeg her har været Præst, har der altid staaet Vand paa denne Høy, indtil forrige Sommer, da den syntes ganske at være udtørret, og har dog engang været saa overflødig, at Vandet i ældre Tider løb gjennem en Rende i den sydlige Side af Høyen ned i en ved Kirkegårdsmuren anstillet Kum. Og dette Vand saa rent, saa velsmagende, at Man endog fra fjerne Steder siges der at have hentet Theevand.

Ved Forsøget på at rydde Brønden, traf Man paa svære Steen, hvormed denne har været omgiven, men nu vare styrtet sammen. Disse hidsedes op. Og efter saaledes at have kastet en betydelig Dybde traf man paa svære Egebjelker, lagde paa tværs og langs. Nu standsedes Arbeydet- Gjennem en snever Aabning kunde man gaae, og fandt da i den vestlige Side af Høyen en Aflukke, forsynet med svære Egebjælker og Loft af sammenpløyede Egefjel, men hvoraf en Deel vare nedfaldne.To af Bjelkerne vare brekkede.

I den sydlige Side af Høyen fandt man rigtig nok den omtalte Rende bestående af Træ og Steen, hvorigjennem Vandet formodentlig har haft sit Løb ned i den anbragte Kum. Saare besynderligt er det, at Vandet næsten paa Spidsen af Høyen i den sydlige Side bliver ved at sige (sive). Meer er der ikke at see. Nu er Jorden ovenfra for en stor Deel styrtet ned, og har derved dækket Nedgangen saaledes, at ingen kan komme der, førend en Mængde Jord blev opkastet.

Jeg som Stedets Præst, ansaae det for Pligt at andrage dette for Deres Velbyrdighed, i Tanke om, at De, som lovkyndig Mand, maaskee finder, at det bør forestilles det Høykongelige Danske Cancellie til høyere omdømme og nærmere Bestemmelse".

.

Træsnit af Jellingmonumenterne, trykt i 1643 i Ole Worms Monumenta Danica.

.

..

Læs mere om

Nordhøjen
Jellinghøjene

..

.

.

 
  www.fortidensjelling.dk    Erik Lynge Stenager Privacy. ©2021-25